"Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας"  

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,1946

Καλή αρχή!

Καλή Αρχή στην ΕΛ.ΕΠ.Ε.ΕΝ.Υ.!